• “มารยาทในสังคมดิจิทัล” ที่มนุษย์ในโลกออนไลน์ต้องมี…!

  การสื่อสารออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในชีวิตประจำวันแบบรอบด้านของคนไทย ท้ังด้านการเรียนรู้ การทำงาน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ โดยการสื่อสาร ออนไลน์เปรียบเสมือนโลกอีกหนึ่งใบท่ีคู่ขนานไปกับโลกจริง หรือโลกออฟไลน์ ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถ สร้างตัวตนได้อย่างหลากหลาย ลักษณะสำคัญของการสื่อสารออนไลน์คือการแบ่งปัน (Share) ข้อมูล ผู้ใช้งาน หลายคนมีความเต็มใจจะเปิดเผยตัวตนและข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตนผ่านโลกออนไลน์ การสื่อสารออนไลน์ช่วยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดิจิทัล (Digital) ท้ังที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ ทางเดียว เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับคนอื่นๆ ในรูปแบบการขอเป็นเพื่อน (Add friend) หรือการขอติดตามข้อมูลบุคคลอื่น ...
 • การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์สอนและผู้ทรงคุณ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล สามรถชมภาพบรรยากาศความสุข ความตั้งใจในการเรียนรู้วันนี้กับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva” ณ ...
 • ประกาศนียบัตรจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  ประกาศนียบัตรจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา “จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)” รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research misconduct) ได้แก่ Fabrication : การสร้างข้อมูลเท็จหรือการปั้นแต่งข้อมูลวิจัย Falsification : การปลอมแปลงข้อมูลหรือผลการวิจัย Plagiarism : การคัดลอกงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วรรณกรรม หรือข้อเสนอโครงการ ...
 • โลกยุคดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยความเร็ว บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  สวัสดีครับทุกวันนี้เราอยู่กับความเร็ว (Speed) มาช้านาน นับแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ทำให้สังคมและวิถีชีวิตของเราค่อยๆ ตกเป็นทาสของเวลาและความเร่งรีบ ลำพังแค่อินเทอร์เน็ตในที่ทำงานเริ่มช้าลงไม่ได้ดั่งใจ เราจะรู้สึกหงุดหงิด หัวหน้าสั่งงานตอนใกล้จะเลิกงานแล้วต้องทำให้เสร็จ เพราะเป็นงานด่วน เราแชตกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียแล้วเขาตอบกลับช้า เราอาจมีอาการกระวนกระวายคล้ายกับเป็นไบโพลาร์ เราอยากรวยและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เรากินอาหารจานด่วน (Fast Food) เพราะรู้สึกไม่อยากเสียเวลา เราอยากเดินทางถึงที่หมายอย่างทันท่วงที และอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้เรากลายเป็นคนเสพติดความเร็วและ ‘รอไม่ได้’ แน่นอนว่าเรามิอาจต้านทานความเร็วที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ สังคมของเราผูกติดกับความเร็วและนับวันก็จะเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นจุดตัดสินแพ้ชนะทั้งมิติของสังคม เศรษฐกิจ ...

เนื้อหาทั้งหมด

Load More