ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing อาจารย์ด้านดิจิทัล อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน
ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center
วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมเรียนดี)
  – สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • ปริญญาตรี/ใบรับรองการบินระหว่างประเทศ การบินบัณฑิต จากสถาบันการบินพลเรือน 
  – สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน  

ประสบการณ์การสอนและวิทยากรพิเศษ

 • ผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรอบรมด้านสื่อดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • วิทยากรพิเศษอบรมสื่อดิจิทัลเพื่อเยาวชน กระทรวงวัฒนธรรม
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”  บริษัทจ๊อปไทยดอทคอม
 • วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน เครื่องข่ายอาจารย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยูรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Educations APP) บริษัท Google Thailand
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษบรรยายด้านดิจิทัล “เปลือยดิจิทัล สู่อาเซียน”
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
 • วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand เกี่ยวกับ Google Classroom
 • วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube , Facebook, Line การตลาดออนไลน์
 • วิทยากรบรรยาย “สาขาอาชีพแห่งอนาคต” โรงเรียนทั่วประเทศ
 • วิทยากรพิเศษอบรม “กาารตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook” ตัวแทนประกันทั่วประเทศ
 • อาจารย์สอนวิชาการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์สอนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Facebook , Youtube , Google , Line คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทํางานและผลงาน

 • ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ บริษัท วรรณกานต์ สตีล จำกัด
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น บทความด้านดิจิทัลและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด้านดิจิทัล
 • คอลัมนิสต์บทความออนไลน์ด้านดิจิทัล Aj.Tonrak
 • ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
 • ผู้จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 • อดีตผู้จัดการแผนการบิน (Flight Operation) สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • อดีตพนักงานต้อนรับสายการบินไทย

ประกาศนียบัตรและใบรับรอง

 • ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจประเมิน สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • Certificate Google Educations Work shop by Google
 • Certificate Of Oral Presentation Faculty Of Communication Arts
 • Certificate 6th International Conference On Language , Education ,Humanities & Innovation
Share:

Leave a reply