แบ่งปันแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นบรรทัดฐานการใช้สิทธิและเสรี กระทรวงดิจิทัล EDTAภาพผ่านสื่อดิจิทัล

Share:

แบ่งปันรวมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ กระทรวงดิจิทัล EDTA และสำนักข่าวอิศรา
แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นบรรทัดฐานการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อดิจิทัล

เสรีภาพผ่านสื่อดิจิทัลนั้นต้องเน้นความสมดุล
1) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(Freedom of Expression) 
2) การเคารพในสิทธิ ชื่อเสียง และความ เป็นส่วนตัว (Privacy) ของบุคคลอื่น 
3) การรักษาความมั่นคง (Security) ของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของ สังคม หรือศีลธรรมของประชาชน

Share:

Leave a reply