องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch การพูดโน้มน้าวใจในเวลาอันสั้น

Share:
องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch การพูดโน้มน้าวใจในเวลาอันสั้น

องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch การพูดโน้มน้าวใจในเวลาอันสั้น
1 พูดจำวัตถุประสงค์ที่จะพูดให้ดี
2 พูดภาษาเข้าใจง่าย 
3 พูพจับประเด็น ต้องรู้จักฟังคำถาม
4 พูดต้องเน้นย้ำถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการทำงาน 
5 พูดเน้นไปที่บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
6 พูดบอกเล่าเรื่องราวของความสำเร็จ
7 พูกถามสิ่งที่คุณต้องการ

องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch

องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch ที่มา Piktochart

Share:

Leave a reply