แบ่งปันความรู้ให้น้องนักเรียนม.6 การเลือกคณะสาขา ในยุค THAILAND 4.0

Share:

แบ่งปันความรู้ให้น้องนักเรียนม.6 ที่น่ารักโรงเรียนสารวิทยา กว่า 500 คน
กับเส้นทาง
สู่มหาวิทยาลัยระบบ TCAS  กับคณะสาขาอาชีพแห่งอนาคตยุค THAILAND 4.0
การเลือกคณะสาขา ในยุค THAILAND 4.0 

โดยแนะแนวให้เยาวชนเห็นแนวทางอาชีพแห่งอนาคตเศรษฐกิจ 4.0 และสร้างสมรรถนะและศักยภาพให้เยาวชนมีทักษะความรู้ความสามารถตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศตาม 10 แนวทางอุสาหกรรมใหม่ดังนี้

1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6.หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
7.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9.อุตสาหกรรมดิจิทัล
10.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร


 

 

 

 

Share:

Leave a reply