สุดยอดการเสวนา “นักประชาสัมพันธ์ตัวจริงในยุค 4.0

Share:
การประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0) 

เจาะลึกเรื่องราวของนักประชาสัมพันธ์ และแนวคิดในการทำงานของนักประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 
เมื่อโลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน การประชาสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไป
เข้าสู่ยุคการประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0) 

อ.ต้นรัก ร่วมให้แนวคิดในงานครั้งนี้ ดังนี้

เมื่อเราก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสื่อสารในยุคดิจิทัล การรับข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบ ผู้คนสามารถสร้างสื่อด้วยตนเอง ทั้งเป็นผู้ผลิตสื่อ และผู้เสพสื่อไปในตัว และผู้คนยังสามารถสร้างการสื่อสารเองได้ที่เรียกว่า User generated content ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media ดังนั้นเนื้อหาในการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง Content is a King ซึ่ง Content ต้องเป็นมากกว่า Content นัก PR4.0 หรือยุคดิจิทัลนี้ จึงควรสวมบทบาทของการเป็นนักเล่าเรื่อง สร้าง Content  หรือประเด็นข่าวให้มีคุณภาพ สั้น กระชับ ตรงประเด็น น่าสนใจ และรวมถึงนัก PR4.0 ต้องพยายามสร้างข่าว เนื้อหา ข้อมูล ให้เกิด Customer Engagement (คือการเข้าถึงข่าวสารนั้นให้มาก) เพราะถ้าเนื้อหาดี มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้เสพ ผู้คนเหล่านั้นจะ บอกต่อหรือปากต่อปาก” หรือแชร์ต่อไปอย่างกว้างขวางเรียกว่า Viral News ส่วนหนึ่งของความคิดของผมในงานครั้งนี้

 

การประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0) 

การประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0)


การประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0) 

การประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0)


นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0

นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0


นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0

นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0


นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0

นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0


นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0

นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0


นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0

นัก pr4.0 นักประชาสัมพันธ์ 4.0

ณ หอประชุมจันทร์ประภัสสร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ขอบคุณผู้จัดงานนักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา)

Share:

Leave a reply