ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0 (ตอนที่ 1)

Share:
ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0

ในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนไปเรื่อยๆ สิ่งรอบตัว เทคโนโลยี หรือแม้แต่ข่าวสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ 4.0 การทำงานของคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ก้าวทันประเทศที่เปลี่ยนไปเพื่อการพัฒนา เยาวชน คือ อนาคตของชาติที่ประเทศต้องให้ความสำคัญในการพัฒนา เพราะทิศทางอนาคตเศรษฐกิจจะเติบโตได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเยาวชนต้องมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสทิศทางเทรนด์งานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย วันก่อนผมมีโอกาสไปบรรยายแบ่งปันความรู้เรื่อง “สาขาอาชีพแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล” ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังจากบรรยายจบมีนักเรียนคนหนึ่งมาถามผมว่า “ อนาคตเขาจะทำงานอะไรดี…? ผมยังไม่ได้ตอบ แต่ถามกลับเขาไปว่า “แล้วอยากเรียนอะไร อยากทำงานด้านไหน” คำตอบที่ผมได้คือ “ผมยังไม่รู้ตัวเองเลยครับ” ผมยิ้มให้และมองตาเขา พร้อมถามเขาว่า

“คุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร ซึ่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเลือกทางเดินอนาคตในชีวิตของคุณ คุณอยากเรียนคณะสาขาอะไร คุณอยากทำงานอะไร บอกอาจารย์หน่อยครับ”

“ผมถามเพื่อให้เขาคิด เพราะถ้าเขาคิดและเขารู้ตัวเองว่าชอบอะไร อยากเรียนและทำงานอะไร เขาจะมองเป้าหมายและวางเส้นทางเดินชีวิตของเขาให้ประสบความสำเร็จได้”

คำตอบที่ได้ คือเขาอยากเรียน “หมอ” ผมแนะนำให้เขาสำรวจตัวเองเริ่มจากการมองว่าเขามีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือคนไข้หรือไม่ ไม่กลัวงานหนักใช่ไหม ไม่หวั่นต่อการอ่านหนังสือที่เคร่งเครียดและจริงจังใช่หรือไม่พร้อมกับแนะนำมหาวิทยาลัยที่เปิดรับเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ด้วย พร้อมทิ้งท้ายว่า “ถ้าคุณรู้ตัวเองแล้วว่าอนาคตอยากเป็นหมอ คุณเริ่มวางแผนชีวิตของตัวคุณเองและมุ่งมั่นไปสู่เส้นทางการเรียนหมอและอาชีพที่คุณตั้งใจนั้นได้เลย”

 

ซึ่งผมเชื่อว่ายังมีเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้เป้าหมายอาชีพของตนเองในอนาคต ดังนั้น ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันมาช่วย “แนะให้แนวเยาวชนไทยมีความรู้ในทิศทางอาชีพแห่งอนาคตในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมาช่วยกันปั้น “เยาวชนไทยพรีเมี่ยม 4.0” กันครับ โดยมองไปที่ทิศทางอาชีพที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่สร้างเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เจริญตามการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นสร้างทรัยากร “คนในชาติ” ด้วยการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ซึ่งเยาชนก็คือทรัพยากรอนาคตที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้ด้วยเช่นกัน โดยแนะแนวให้เยาวชนเห็นแนวทางอาชีพแห่งอนาคตเศรษฐกิจ 4.0 และสร้างสมรรถนะและศักยภาพให้เยาวชนมีทักษะความรู้ความสามารถตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศตาม 10 แนวทางอุสาหกรรมใหม่ดังนี้


1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เยาวชนต้องมีความชอบและสนใจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องกล เครื่องยนต์ เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ชอบงานบุกเบิก ชอบคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ชอบออกแบบยานยนต์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


ซึ่งแนวทางอาชีพเศรษฐกิจ 4.0 ได้แก่ นักวิจัยยานยนต์ ช่างประกอบยานยนต์  ช่างปรับไฟฟ้ายานยนต์ ช่างเทคนิค วิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพอุสาหกรรมการผลิตและวิศวกรโลหะการ

2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เยาวชนต้องมีความชอบและสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรคมนาคม ชอบวางแผน ควบคุม มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดค้นประดิษฐ์ มีความคิดกว้างไกล ชอบเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับระบบและเครื่องจักรกล

แนวทางอาชีพเศรษฐกิจ 4.0 ได้แก่ วิศวกรโทรคมนาคม ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้าอุปกรณ์ วิศวกรเกี่ยวกับซอฟแวร์ วิศวกรควบคุมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและนักออกแบบเว็บไซต์

3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เยาวชนต้องมีความชอบและสนใจเกี่ยวกับภาษา การท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องชีวิตและสุขภาพ มีไหวหวพริบในการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เข้าใจในเรื่องงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

แนวทางอาชีพเศรษฐกิจ 4.0 ได้แก่ ผู้ให้คําปรึกษาแนะนําท่องเที่ยว บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ นักเขียนเรื่องท่องเที่ยว ไกด์นําเที่ยว พนักงานนวดบําบัด นักแปลบทภาพยนตร์ต่างประเทศ ล่ามนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

(อ่านต่อฉบับหน้าหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ : ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง)
ภาพประกอบ Freepix และ pixabay

ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0

 

 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

Share:

Leave a reply