มาแบ่งปันความรู้ ความสุข ความหวัง เรื่อง “เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Share:
เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์

มาแบ่งปันความรู้ ความสุข ความหวัง เรื่อง “เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์” ในโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการตลาดจากผู้บริหารมืออาชีพ

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่มีความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการตลาดออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 375 คน

ขอขอบคุณ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และท่าน ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษาผู้จัดงานทุกท่านด้วยครับ

เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์

เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์

เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์

เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์


เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์

 

Share:

Leave a reply