ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ

Share:
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ

 

 

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราห์ะพฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภค 4.0 ทั้งต้องทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยหลักการของการบูรณาการที่จะมีการรวมพลังกันสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยต้องใช้ประโยชน์จากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่แพร่หลาย การสร้างคุณค่ําจะต้องขานรับ ความต้องการ ความปรารถนา รสนิยมและความ คาดหวังของผู้บริโภคนั้นเป็นสำคัญ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ยุทธศาสตร์ Crowdsourcing ซึ่งมาจากคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มคนที่ค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์เพื่อค้นหาคำตอบ

 

ซึ่งบริษัทสามารถกระจายเผยแพร่คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing จะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online หรือในโลก Cyber นั่นเอง และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ ในกํารพัฒนาสินค้ําและบริการให้โดนใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย แทนที่จะให้ พนักงานขององค์กรทําหน้ําที่วิจัยและพัฒนาอยู่ใน ห้องปฏิบัติการเท่านั้น เพราะในเวลาน้ีข้อมูลเกี่ยวกับ ความต้องการของผู้บริโภคนั้นหําได้ง่ายและมากพอที่จะใช้เป็นฐานในการพัฒนาสินค้ําและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโดนใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

 

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องฟังผู้บริโภคกลุ่มเป้ําหมายและนาเอาสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันมาใช้ในการพัฒนาสินค้ําและบริการ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทําธุรกรรมเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจในการซื้อของลูกค้ํา ผู้ประกอบการจะต้องติดตามพัฒนาการของเครื่องมือทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตาร์แกรม Tiktok ด้วยเพราะเป็นเครื่องมือและช่องทางการส่ือสารใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัว ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลจะส่ือสารกับผู้บริโภคยุค 4.0 กันเองได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบทันทีทันใด โดยไม่ต้องอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอยการยุคดิจิทัลจะต้อง ดําเนินการแบบองค์รวมและบูรณาการทางการสื่อสารการตลาดตางๆในองคก์รที่ก่อให้เกิดเป็นพลังของธุรกิจต่อผู้บริโภคและบูรณาการกิจกรรมของคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจนอกองค์กร ร่วมกันสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ทั้งการบูรณาการที่ แท้จริงและการบูรณาการแบบเสมือนที่พันธมิตรทางธุรกิจผนึกกําลังกันเป็น Virtual Organization ที่ร่วมมือกันโดยไม่จําเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันทําให้ความร่วมมือกันเกิดขึ้นได้ทั่วโลก โดยจะต้องยึดหลักดังต่อไปน้ี

(1) การร่วมมือและร่วมสร้ําง
(2) การพัฒนาสินค้ําและบริการให้เป็นสินค้ําและบริการให้เป็นดิจิทัล 
(3) การดําเนินธุรกิจให้เป็นนวัตกรรมธุรกิจแบบดิจิทัล
(4) การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานให้เป็นระบบดิจิทัล
(5) ความสามารถในการใช้ข้อมมูลมาวิเคราะห์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

ซึ่งกล่าวสรุปได้ว่าผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 ด้วยการเรียนรู้และมีทักษะการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีอย่างดีเยี่ยมในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทางธุรกิจของตนเอง และสุดท้ายแล้วธุรกิจของคุณก็จะประสบความสำเร็จนั้นเองครับ      

 

 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ

 

 

Share:

Leave a reply