บรรยายใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อมและอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดในวัยรุ่น

Share:

บรรยายใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อม
และอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดในวัยรุ่น
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา
ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาอาชีวะถาคเหนือ


โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล
ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง และได้เร่งรัด  การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและให้หมดสิ้น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการยาเสพติด ๒๐ ปี มุ่งสู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์สู่ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” มีการดำเนินงานตามแนวทางของ แผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีขอบข่ายหน้าที่
การดำเนินงานด้านการป้องกัน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเป้าหมาย การสร้างระบบนิเวศทางสังคมให้เอื้อต่อการคุ้มกันกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด และได้จัดโครงการอบรมแผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนบูรณาการของจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด และให้ผู้แทนสถานศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมนำไปขับเคลื่อนในสถานศึกษา และโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา           ยาเสพติด และเป็นผู้นำด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาศัยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยมือถือ ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562      ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมการอบรม สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน  และสาธารณสุขจังหวัด  ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ  สถานศึกษาของรัฐที่เข้าร่วม จำนวน 48  แห่ง สถานศึกษาเอกชน 32 แห่งสาธารณสุขจังหวัด 9 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตพื้นที่ โครงการ      ดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ 2560 ถึงปัจจุบัน ทำให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง     มีแผนการดำเนินงานบูรณาการครบ 100 เปอร์เซนต์

Share:

Leave a reply