การสื่อสารการตลาดดิจิทัลในโลกของผู้สูงอายุ

Share:

การสื่อสารการตลาดดิจิทัลในโลกของผู้สูงอายุ


เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมไทยและสังคมโลกกําลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ จํานวนผู้สูงอายุของหลายประเทศบนโลกใบน้ีมีมากจนเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว โลกของผู้สูงอายุ ไม่ใช่โลกใบเล็ก แต่กําลังใหญ่โตข้ึนเร่ือยๆ ท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีกําลั เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ เป็นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ โซเชียลเน็ตเวิร์ก กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน อีเมล์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป ไลน์ บีบี วอทส์แอพ และแอปพลิเคชันต่างๆมากมาย ถูกนํามาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในติดตามข่าวสาร ส่งไฟล์เอกสาร รูปภาพ คลิป และแชร์เรื่องราวต่างๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

คําถามก็คือว่า ทําอย่างไรให้เทคโนโลยีดังกล่าว เข้าถึงโลกของผู้สูงอายุได้อย่างเต็มท่ี เพื่อท่ีผู้สูงอายุจะได้ใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มาเติมเต็มวิถีชีวิตท่ีขาดหายไปและเสริมสร้าง ความสุขทางกายและทางใจให้กับพวกเขา การย่อโลกท้ังใบให้แคบลงเพียงปลายน้ิวสัมผัส บอกได้เลยว่าแอปพลิเคชันและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ทําให้ผู้สูงอายุสามารถสัมผัสถึงความอิ่มเอมใจ ที่ได้พบปะพูดคุยกัน แลกเปล่ียนเร่ืองราวที่แสนประทับใจและได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นการชุบชีวิตให้มีชีวาอีกคร้ังกับพวกเขา (ไม่เชื่อลองถาม สว. คนที่บ้านคุณดูสิครับ 555 พร้อมกับหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาแนะนำและสอนเขาใช้ด้วยจะดีมากครับ)

ซึ่งการใช้เทคโนโลยี โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจมากขึ้น ว่าตัวเองไม่ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพัง และการมีกลุ่มเช่นสังคมออนไลน์ การมีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขา ก็ทำให้บรรดาคนสูงวัยได้เรียนรู้ข่าวสารต่างๆ ฝึกสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ไปด้วยอีกทาง

เห็นไหมครับเทคโนโลยีนั้นสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ วันนี้ผมมีข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้งานมากที่สุดชื่อ Pill Reminder Pro เป็นแอปพลิเคชั่นเตือนความจำเวลาทานยาสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นตอบโจทย์ตารางเวลาของชีวิตผู้สูงอายุ เพียงกรอกชื่อ จำนวนครั้งที่รับประทานยา และเวลาที่ต้องกินยา หลังจากนั้น ก็แค่รอเสียงกริ่งเรียกเตือนกินยาเท่านั้นเอง ถือเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุจริง จึงทำให้ผู้สูงอายุใช้กันเยอะ

ข้อดูของแอปพลิเคชั่น Pill Reminder Pro นี้
– กำหนดปริมาณ (Dosage) ของยาที่จะทานได้
– กำหนดความถี่ในการทาน จำนวนครั้งต่อวันได้
– กำหนดเหตุผลในการทานยา กำหนดจำนวนยาคงเหลือได้
– กำหนดการแจ้งเตือนให้เติมยา เมื่อยาเหลือได้
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Pill Reminder Pro ได้ที่  App store iOS

และเมื่อเราเขาใจผู้สูงอายุ ทั้งพฤติกรรม การใช้ชีวิต และการสื่อสารในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชั่นเรื่องใดๆ สิ่งที่เราสร้างและคิดค้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อพวกเขา จะสามารถทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์และพึ่งพาตัวเองได้ ทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า มีชีวิตที่ง่ายขึ้นและมีความสุขอีกครั้งในวัยที่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข


 อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Share:

Leave a reply