ต้องรู้ กลยุทธ์การตลาด 7Ps Marketing mix Online Marketing

Share:
Promotion คือ การส่งเสริมการขาย

กลยุทธ์การตลาด 7Ps Marketing mix Online Marketing

7P มักจะถูกนำมาใช้กับธุรกิจบริการ ในยุคดิจิทัลนี้ ควรใส่ใจดังนี้
Price คือ การตั้งราคาบริการ
Promotion คือ การส่งเสริมการขาย
Place คือ ช่องทางในการให้บริการ
Product คือ เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangible) หรือง่าย ๆ สินค้า คือ สิ่งของที่ผลิตแล้วนำมาขาย
People คือ การจัดการเกี่ยวกับคนหรือพนักงาน
Process คือ กระบวนการในการให้บริการ
Physical Evidence คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าที่มาใช้บริการต้องพบเจอ

Promotion คือ การส่งเสริมการขาย

Promotion คือ การส่งเสริมการขาย

Share:

Leave a reply