วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก “หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส ธุรกิจนวด-สปา Creative Spa & Wellness Thailand 2019

Share:
วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก "หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส

อ.ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ DPU เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก “หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส

ให้กับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจสปาไทย
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจนวด-สปา Creative Spa & Wellness Thailand 2019 ณ CIM@DPU

จัดโดย สสว. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก "หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส

วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก “หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนสวิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก "หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส

วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก “หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนสวิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก "หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส

วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก “หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนสวิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก "หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส

วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก “หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนสวิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก "หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส

วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดเฟซบุ๊ก “หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปาและเวลเนส

 

Share:

Leave a reply