การบรรยาย “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน 
กับ Digital Marketing”

Share:

การบรรยาย “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน 
กับ Digital Marketing @RMUTP”

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล

ด้วยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป การทำตลาดที่ไม่ได้เหมือนอดีต แต่ก้าว เข้าสู่การทำตลาดโลกของ Digital และยังมีการอัพเดทเทรนด์การตลาดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตัวเราเองนั้นต้องเตรียม ตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ให้มากยิ่งขึ้น และหนึ่งในกระแสสำคัญของโลกธุรกิจ ขนาดนี้ก็คงไม่พ้นคาว่า Digital Marketing ที่เป็นแนวคิดและเครื่องมือสำคัญให้เราสามารถเข้าถึงพฤติกรรม และ รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความนิยม ไม่ว่า จะเป็นการค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และยังงรวมไปถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง online หรือ Applications ในโทรศัพท์สมาท์โพนเคลื่อนที่และอุปกรณ์ Electronics ต่างๆ

ความรู้ด้าน Digital จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง หากนักเรียนนักศึกษามีความรู้และเข้าใจในตลาดยุคใหม่อย่างแข็งแกร่งแล้ว ก็จะสามารถเป็นนักการตลาดที่ดีมี คุณภาพต่อไปในอนาคตได้

นอกนจากนี้เทรนด์การตลาดที่อัพเดททุกวันและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ช่องทางการรับรู้การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นและวิธีการนำเสนอหรือการสื่อสารออกไปอย่างไรให้ โดนใจลูกค้า เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องเรียนรู้ ถ้าไม่เริ่มที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาเทคโนโลยีก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับ ชีวิตอยู่ดี เพราะว่า เรื่องการตลาด เรื่องการสื่อสาร จะต้องเริ่มอ่าน เริ่มคิด เริ่มทำ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อความอยู่รอดใน โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจก็ตาม ในยุคนี้จำเป็นที่จะต้องรู้ ต้อง อัพเดทความรู้อยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า Digital เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และหนึ่งในเรื่องที่สำคัญ ของ Digital Marketing ก็คือ Content Marketing โดยลักษณะของ Content จะเป็นการสร้างเนื้อหาที่อาจมาในรูปแบบของบทความ รูปภาพ หรือวิดีโอก็ได้ โดยลักษณะของเนื้อหา จะเป็นการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ จดจำสินค้า หรือแบรนด์ และ เปลี่ยนสถานะจากผู้อ่านมาเป็นลูกค้าเรา ไม่เพียงแต่การเขียน Content Marketing จะเป็นการทำ Content เพื่อ หวังผลทางการตลาด แต่เราจะสื่อสาร หรือสร้าง Content อย่างไรให้สามารถโน้มน้าวให้เกิดความสนใจ อาจารย์ ในการ Presenter งานของเราได้ Content จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเว้น

จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้จะไม่มีวันสิ้นสุด เพราะเทคโนโลยีได้ก้าวไปเร็วกว่าที่เราคิด เทรนด์การตลาดที่เรา อาจจะยังตามไม่ทัน หรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการเขียน Content ที่เราไม่สามารถละทิ้งได้ ถ้าเราไม่ให้ ความสำคัญกับ Digital Marketing ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ทันคน หรือเป็นคนล้าสมัยได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้อัพเดทเทรนด์การตลาดใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก
๒ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค
๓ ให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงช่องทางหรือเครื่องมือทางการสื่อสารด้าน Digital Marketing

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 200 คน

ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงค์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

 

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด "เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน" 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

การบรรยายอบรมเร่องการตลาด “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน” 
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply