วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร “เฟซบุ๊กศึกษา” สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

Share:
วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร "เฟซบุ๊กศึกษา" สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร “เฟซบุ๊กศึกษา” สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร "เฟซบุ๊กศึกษา" สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร “เฟซบุ๊กศึกษา” สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

 

วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร "เฟซบุ๊กศึกษา" สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร “เฟซบุ๊กศึกษา” สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เริ่มแล้ว! วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (FACEBOOK STUDIES)
ถือเป็นวิชาที่ได้รับความสนใจสุด ๆ จากนักศึกษาทุกคณะในเทอมนี้ สำหรับวิชาเฟซบุ๊กศึกษา สอนโดย อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) รองคณบดีคณนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากเน้นการสอนรูปแบบการใช้งานและการให้บริการทางการสื่อสารการตลาดต่างๆของเฟซบุ๊กแล้ว ยังสอนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในชุมชนออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ด้วยตนเองให้เป็นมือโปร วิชาดังกล่าว จะสอนทั้งเทคนิค กลวิธี กลยุทธ์การใช้เฟซบุ๊ก โดยนอกจากได้ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเฟซบุ๊กแล้ว ยังเน้นด้านความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องใช้พลังของเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารสำหรับบุคคลธรรมดา รวมไปถึงทั้งการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งการใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวให้เหมาะสมนั้น จะพัฒนาเป็นทักษะชีวิตติดตัวที่ช่วยสร้างแบรนด์ดิ้ง (Branding) ให้ตัวเองสร้างอาชีพและรายได้ได้อีกด้วย

เนื้อหาในการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 15 สัปดาห์ ดังนี้

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก
– ประวัติความเป็นมาเฟซบุ๊ก
– หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก
– การให้บริการของเฟซบุ๊ก

ความสำคัญของเฟซบุ๊ก
– เฟซบุ๊ก คืออะไร
– การสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก
– เทคนิคการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
– กรณีศึกษา ตัวอย่าง องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่นำเฟซบุ๊กไปใช้

คุณสมบัติของเฟซบุ๊ก
– Facebook Profile (ส่วนตัว)
– Facebook Page (ธุรกิจ)
– Facebook Group (กลุ่ม)
– Facebook Live (ถ่ายทอดสด)
– Facebook Marketplace (พื้นที่ตลาดออนไลน์)

แนวคิดและการสร้าง Facebook Page เพื่อการตลาด
– ตั้งชื่อ Facebook Page
– สร้าง Cover, Profile Picture
– ตั้งชื่อย่อ URL Page
– กระบวนการดึงคนมา Like Page
– ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก Page Insight
– ปรับแต่ง อัพเดทข้อมูลพื้นฐาน Page

การสร้างเนื้อหา Content บนเฟซบุ๊ก
– กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาของ Page
– เทคนิคการทำเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการสร้างข้อความ ภาพและวิดีโอ
– เทคนิคขนาดรูปภาพต่างๆในการสื่อสาร
– การวางแผนการโพสต์เนื้อหา

การทำการตลาดโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Marketing)
– พื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาเฟซบุ๊ก
– โครงสร้างโฆษณาเฟซบุ๊ก
– วัตถุประสงค์ในการโฆษณา
– การซื้อ การประมูล การตั้งค่าโฆษณาเฟซบุ๊ก

การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook Targeting
– ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (Audience Type)
– วิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมาย
– การทำ Retargeting
– เทคนิคการสร้าง Custom Audience
– การสร้าง Lookalike Audience

รวมถึงการสร้าง Project โครงงานรูปแบบ Capstone โดยเป็นโครงงานสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fanpage Facebook) ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง เพื่อสร้างคนติดตามและนำไปสู่การมีรายได้จริงในอนาคต

Share:

Leave a reply