E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา

E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดาE- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา

E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา

เนื้อการบรรยายอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก ประเด็นที่ผมบรรยายดังนี้

1. หัวข้อการบรรยายที่สำคัญ:

หัวข้อที่น่าสนใจ: E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มาบรรยายให้ความรู้ทั้งในช่วงเช้า ขอใคร่สรุปดังนี้
การค้นหาให้เจอคำที่สนใจขึ้นมากที่สุด โดยจะมีวิธี คือ 1. SEO (Search Engine Optimization) คือกระบวนการที่จะช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นหน้าแรกของระบบ 2. Search Engine และ SEM (Search Engine Marketing) เป็นคำเรียกวิธีการทำการตลาดบน Search Engine โดยมี 2 วิธีการหลักๆ นั่นคือ SEO และ PPC หรือ Pay Per Click คือการซื้อโฆษณาโดยมีการเรียกเก็บเงินในรูปแบบจ่ายตามจำนวนคลิก และลักษณะการใช้ข้อมูล Big Data ของ Enterprises ได้แก่ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ 100% วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อวางแผนการตลาด 92.85% และวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การจำหน่ายสินค้า 85.71%

ช่วงบ่าย
หัวข้อที่น่าสนใจ: E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มาบรรยายให้ความรู้ทั้งในช่วงบ่าย ขอใคร่สรุปดังนี้
ปัจจัยด้านบวกที่ส่งผลต่อการเติบโต ตามความเห็นของผู้ประกอบการ e-Commerce สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ
1. ปัจจัยภายใน เช่น Platform มีความหลากหลายขึ้น กลยุทธ์การตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น การบริการที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ การเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มกลุ่มสินค้าและบริการ การปรับใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ปัจจัยภายนอก นโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น Prompt Pay ฤดูกาลที่ส่งผลต่อปัจจัยการบริโภคสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านสู่การเป็น online users

2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
2.1 ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ข้อมูลการขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
2.2 ผู้ประกอบการได้รู้ช่องทางการตลาดออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรูปแบบธุรกิจ e-Commerce

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Exporter (ภาคเหนือ) วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 
ภาพบรรยายการการบรรยายการขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การขาย E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ