5 ปัจจัยทําธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัลในภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์วรัสโควิด-19 


Share:

5 ปัจจัยทําธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัลในภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์วรัสโควิด-19

ทุกวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ระบบออนไลน์ มากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลก การเกิดขึ้นของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์เข้าถึงสื่อบันเทิงต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะ เป็นดูหนัง ฟังเพลง รวมไปถึงการเลือกซ้ือสินค้าบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น

การเติบโตของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นช่องทางใหญ่ที่จะช่วย สร่างโอกาสให้กับธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งก่อตั้งไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดําเนินมา กว่าสิบปี และนั่นทําให้ Digital Marketing กลายมาเป็นส่วนสําคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด หรือกําลังจะเริ่มต้นกับเส้นทางดิจิทัลนี้

แต่อย่า่ไรก็ตาม ในยุคที่ใครๆก็ทําการตลาดบนโลกออนไลน์และต่างมีพื้นท่ีส่ือของตนเองได้ เหมือนๆกัน มีคำถามมากมายจากหลายท่านที่ถามผมจากการเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ที่เข้ามาอบรม ถามว่า “เราจะทําอย่างไร ให้อยูรอดในตลาดการแขงขันนี้”และ“ปัจจัยสําคัญอะไรที่ต้องรู้ ต้องมี เพื่อเติบโตในยุคการตลาดดิจิทัลได้?”

ผมให้คำตอบไว้ดังนี้คือ ในความเป็นจริงการทําการตลาดดิจิทัลมีขั้นตอนและองค์ประกอบ จํานวนมากที่หลายๆคนมองข้ามหรือไม่มีข้อมูลความรู้ด้าน Digital Marketing อย่างแท้จริง นั่นทําให้บางครั้งเราเสียเงินลงทุนไปกับสิ่งที่ไม่ตรงต่อความต้องการทั้งขององค์กรและลูกค้า รวมไปถึงไม่มีการวัดผลเพื่อนําไปพัฒนากลยุทธ์ ที่จะทําให้คุณเติบโตในตลาดออนไลน์จนส่งผล ให้ธุรกิจคุณสูญเสียลูกค้าไปให้คู่แข่งที่มีความพร้อมมากกว่าได้

ซึ่งในการเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัลนั้น ต้องคำนึงถึง 5 ปัจจัยสําคัญดังนี้ครับ

1. คุณต้องรู้จักเป้าหมาย (Goal) ที่คุณต้องการ เช่น  คุณต้องการเพิ่มจํานวนผู้อ่านคอนเทนต์ โดยเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่คอนเทนต์ ต่อสัปดาห์จาก 5 ครั้งเป็น 10 ครั้งต่อสัปดาห์ เป้าหมายคือการเพิ่มอัตราการเข้าชมคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้น

2. คุณรู้จักลูกค้า (Customer) หมายถึงคุณจะต้องศึกษาคือ “ลูกค้า” ลูกค้าต้องการอะไร อยากแก้ปัญหาอะไร ควรทําการตลาดช่องทางไหน เวลาใด รู้การเดินทางในแต่ละจุดของลูกค้า ก่อนจะถึงการตัดสินใจซื้อ เปลี่ยนคนแปลกหน้า ให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรา

3. คุณรู้จักตลาดรู้จักช่องทาง (Media & Channel) โดยวิเคราะห์ลูกค้าทําให้เรารู้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมในการเสพสื่ออย่างไรและชอบใช้ช่อง ทางไหนในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn หรือ Pinteres แพลตฟอร์มเหล่านี้จะใช้เพื่อเพิ่ม การรับรู้แบรนดื สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค่าคุณ

4. มีการวัดผลลัพธ์ที่ทำไป (KPI) โดยธุรกิจควรมีตัวชี้วัด ซึ่งก็คือ KPIs (Key Performance Indicators) สําหรับช่องทางออนไลน์ เพื่อชี้วัดว่า สิ่งที่เราผลิตออกไป ก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือไม่อย่างไร เช่นการวัดผลสําหรับช่องทางโซเชียลมีเดียก็วัด (Reach/Engagement/Conversion)หรือการวัดผลทางเว็บไซต์ก็วัดผลจาก จํานวนผู้ใช้ (User) จํานวนหน้าเว็บไซต์โดยเฉลี่ยที่ผู้เข้าชมเปิดดู (Pages Per Session) จำนวนหน้าที่ผู้ใช้ ใช้เวลานานแค่ไหนโดยเฉลี่ย (Time On Page) พร้อมกับดูผ้เยี่ยมชมเว็บไซต์ว่าเขาทำอะไรบ้างที่เกิด Conversion ในการกดสั่งซื้อหรือสอบถาม หรือกดอ่าน (Page Value) และสุดท้ายให้ดูที่ Page Entrances & Exits การเข้าและออกในหน้าเว็บไซต์ของธุรกิจเราว่าคอนเทนต์ที่มีอยู่นั้นมีคุณค่าหรือไม่

5. สร้างทีมงานหรือบุคลากรในธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล (Team) ปัจจัยสุดท้ายที่ทําให้การทํางานทั้งหมดเป็นไปได้ ด้วยดี คือในองค์กรหรือทีม จะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู็ ทักษะ ทัศนคติ ในด้าน ดิจิทัลด้วยเช่นกัน ซึ่งในแต่ละตําแหน่งนั้นจะมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านที่แตกต่างกัน หากเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะช่วยให้การทํางานขององค์กรคุณ สามารถทําการตลาดแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

ทั้งผมที่กล่าวมานี้คือปัจจัยสําคัญที่สามารถให้คุณมองภาพตาม และนำไปใช้ในการช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้ในสภาวะโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ หวังว่าจะลองนำไปใช้ดูนะครับ

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
บทความ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับประจำวันที่ 16-30 มิ.ย.63

อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.

อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.

 

Share:

Leave a reply