ทักษะ Upskilling และ Reskilling ช่วยให้อยู่รอดในยุคของการเปลี่ยนแปลง

Share:
ทักษะ Upskilling และ Reskilling ช่วยให้อยู่รอดในยุคของการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากความต้องการความสามารถใหม่ ๆ จากพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่องค์หรือบริษัทต้องการให้พนักงานมีการ reskilling และ upskilling ซึ่งพนักงานที่มีทักษะดังกล่าวจะสามารถช่วยให้องค์กรของพัฒนาและสามารถแข่งขันได้

ทักษะ Upskilling และ Reskilling ช่วยให้อยู่รอดในยุคของการเปลี่ยนแปลง

ทักษะ Upskilling และ Reskilling ช่วยให้อยู่รอดในยุคของการเปลี่ยนแปลง

คงสงสัยว่าทำไมต้องทเพิ่มทักษะ Upskilling และ Reskilling
ก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงอย่าของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากทั้งในด้านเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), ระบบ Machine Learning, ระบบ Automation ซึ่งถูกนำเข้ามาใช้มากขึ้นในหลายๆภาคส่วนทั้งอุสากรรมหนักและอุสาหกรรมเบา รวมถึง SMEs เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการและที่สำคัญคือถูกนำมาใช้แทนที่แรงงานมนุษย์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่พนักงาน หรือคนทั่วไปต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะเพื่อให้ทันกับลักษณะงานที่เปลี่ยนไป

โดยความหมายของ Reskilling และ Upskilling คือ Reskilling นั้นคือ กระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อที่จะให้เราทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมได้ หรือกระบวนการในการฝึกฝนผู้คนเพื่อให้ทำงานที่ต่างไปจากเดิมได้ และ Upskilling นั้นคือ กระบวนในการพัฒนาทักษะให้คนทำงาน ซึ่ง Upskilling จริงมีหมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะใหม่หรือทักษะที่สูงขึ้นให้กับพนักงานเพื่อปิดช่องว่างความต่างระหว่างทักษะที่พนักงานมีกับทักษะที่บริษัทต้องการ โดยการอัพสกิลจะเป็นการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับเส้นทางการทำงานปัจจุบัน พนักงานที่ได้รับการอัพสกิลอาจจะเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรมานานและมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเจ้าขององค์กร, วัฒนธรรมองค์กร และลูกค้าขององค์กร

ดังนั้นจึงทักษะทั้ง 2 ทั้ง Reskilling และ Upskilling เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่คนพนักงาน คนทำงานและคนทั่วไปจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มทักษะจึงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี และ โรคระบาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อ้างอิงข้อมูล
https://talentguard.com/reskilling-upskilling-strategic-response-changing-skill-demands/

Share:

Leave a reply