อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

Share:

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ที่ปรึกษาแนะนําด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาดแบบดึงดูดกลุ่มอุตสาหกรรมสปาแอนด์เวลเนสและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด การเชื่อมโยงตลาด แบบดึงดูด (Inbound marketing) การสร้างเนื้อหา Story Telling (Content) การจัดทําแคมเปญการตลาด หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ประกอบการ โดยผลลัพธ์จากการให้คําปรึกษาแนะนํา เชิงลึก ต้องสามารถช่วยสร้างรายได้หรือเพิ่มยอดขาย หรือลดต้นทุน

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต


อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

Share:

Leave a reply