การวิเคราะห์ SWOT ทางธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลโดยใช้เทคนิค TOWS

Share:
การวิเคราะห์ SWOT ทางธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลโดยใช้เทคนิค TOWS

การวิเคราะห์ SWOT ทางธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลโดยใช้เทคนิค TOWS
การทำธุรกิจในยุคนี้ การทำกลยุทธ์ดิจิทัลเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเทคนิคของ TOWS

1. จะขึ้นอยู่กับ SWOT ที่ธุรกิจทำไว้ในภาพใหญ่แล้วเอากลยุทธ์ดิจิทัลเทคนิคของ TOWS ไปใส่
2. ใช้วิธีและวิธีการของ TOWs ดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT ทางธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลโดยใช้เทคนิค TOWS

การวิเคราะห์ SWOT ทางธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลโดยใช้เทคนิค TOWS

3. ต้องถูกสร้างขึ้นในทางออนไลน์รวมถึงการทำกาตลาดหลายช่องทางผ่านออนไลน์
4. ต้องพิจารณากิจกรรมการตลาดดิจิทัลที่สำคัญของธุรกิจ โดยดูจาก
   – R: Reach – เข้าถึงลูกค้าและสร้างการรับรู้ทางออไลน์
   – A: Act – บรรลุปฏิสัมพันธ์การสั่งซื้อ
   – C: Convert – การเปลี่ยนแปลงจากการขายออฟไลน์เป็นออนไลน์
   – E: Engage – การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
    – G: Governance – ประเด็นที่ส่งผลต่อคุณค่าต่อลูกค้า

การวิเคราะห์ SWOT ทางธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลโดยใช้เทคนิค TOWS

การวิเคราะห์ SWOT ทางธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลโดยใช้เทคนิค TOWS

5. มีการตลาดออนไลน์เฉพาะทางที่บริษัทเลือกใช้

Share:

Leave a reply