อ.ต้นรัก วิทยากรบรรยายกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Share:
อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล

วิทยากรบรรยายกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย

เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 เวลา 09.0 น. ณ โรงแรม ฟอร์จูนวิวโขง นครพนม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย โครงการนี้เป็นความร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI), สมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทย ,บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่และการสร้างยอดขายผ่านตลาดออนไลน์ และทีมงาน makro ได้นำนักศึกษาทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้ประกอบกิจการร้านโชวห่วย หาจุดอ่อนและพัฒนาสร้างจุดแข็งให้กับร้านค้า ให้สามารถแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นยอดขาย ตลอดจนสร้างแนวทางให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกปรับเปลี่ยนเป็น Smart โชวห่วย เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล


อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล


อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล


อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล


อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล


อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยาการการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply