การสื่อสารด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้การเดินทางมีความจําเป็นน้อย

Share:
การสื่อสารด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้การเดินทางมีความจําเป็นน้อย

การสื่อสารด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้การเดินทางมีความจําเป็นน้อย

การเข้าสู่ยุคดิจิทัลในสถาณการณ์การระบาดของโควิด-19 ทําให้สภาพภูมิทัศน์ ทางเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีมีการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด โอกาส ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ แพลตฟอร์ม มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายและส่งผลให้ ความยืดหยุ่นในการปรับตัวนั้นเป็นส่ิงจําเป็น แพลตฟอร์มต่างๆ ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับการเดินทางให้บริการค้นหาต๋ัวเคร่ืองบิน และรถเช่า โดยมี การให้รายละเอียดด้านราคา เวลาที่ให้บริการ และลักษณะของยานพาหนะ พร้อมทั้งสามารถ จองการเดินทางที่ต้องการได้ในทันที เช่น iExit Traveloka Skyscanner และ Expedia ทั้งยังมีแพลตฟอร์มสําหรับ ให้บริการการจองที่พักให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีการรวบรวมผู้ให้บริการท่ีพักจากหลายสถานที่ โดยมีการให้รายละเอียดครบถ้วน ทั้งราคา แผนท่ี รูปภาพบรรยากาศในท่ีพัก ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกและเปรียบเทียบที่พักได้ อย่างเหมาะสม เช่น Airbnb Hotel Tonight Agoda และ Decolar

เมื่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผมต่ออํานาจของผู้บริโภคผลจากการไหลเวียนของข้อมูล เครือข่าย สังคม และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายยังทำให้ อํานาจย้ายไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น สมการของผู้บริโภค = ราคา (Cost) + ตัวเลือก (Choice) + ความสะดวกสบาย (Convenience) + การควบคุม (Control) + ประสบการณ์ (Experience) การควบคุม (Control) และประสบการณ์ (Experience) เป็นผลมาจากเทคโนโลยที่ก้าวหน้าและวิธีการแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบใหม่ผ่านทางเครื่อข่ายสังคมต่าง ๆ  นั้น

ทำให้การสื่อสารด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีน้ีมีศักยภาพที่จะกลายเป็นช่องทางการสื่อสารในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งาน รู้สึกถึงผู้ที่กําลังสื่อสารด้วยมากกว่า Facetime หรือ Video Conference เมื่อสำเนาดิจิทัลของคนใกล้เคียงกับคนจริงๆ ทำให้การเดินทางเพ่ือสื่อสารระหว่างคนมีความจําเป็นน้อยลงส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงด้วย

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านดิจิทัล
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สวัสดีดิจิทัล 2021 IoB Internet of Behavior อินเทอร์เน็ตออฟบิเฮฟวิเออะกำลังมา

การสื่อสารด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้การเดินทางมีความจําเป็นน้อย

การสื่อสารด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้การเดินทางมีความจําเป็นน้อย

Share:

Leave a reply