ข่าวสารดิจิทัลในยุค New Normal ทำให้คนรุ่นหลังอ่านหนังสือน้อยลง

Share:
ข่าวสารดิจิทัลในยุค New Normal ทำให้คนรุ่นหลังอ่านหนังสือน้อยลง

เนื่องจากข้อมูลข่าวสารดิจิทัลมีมากในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เมื่อสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลทำให้รูปแบบการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนไป กระบวนการทำงานและวิถีชีวิตของผู้คนจึงเปลี่ยนตาม มีกระบวนการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย การซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ การทำงานที่บ้าน การเรียนออนไลน์ การใช้จ่ายเงินแบบดิจิทัล การสื่อสารพูดคุยผ่านเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสื่อสังคมการรวมสังคมจึงแตกต่างจากเมื่อก่อน

ในยุคชีวิตวิถีใหม่นี้เราใช้กระบวนการทางดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ยิ่งโควิด 19 ระบาด ทำให้เราต้องใช้ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้ดิจิทัลจึงมีความสำคัญสำหรับทุกคน โดยเริ่มจากความสามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความสามารถการอ่านแบบดิจิทัล การเขียนแบบดิจิทัล ทุกวันนี้เอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นกระดาษ กำลังถูกแทนที่ด้วยดิจิทัล มีข้อมูลข่าวสาร ความรู้มากมายให้แสวงหา คนรุ่นใหม่พบกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีข้อมูลข่าวสารมากล้น ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลทำงานเร็ว ข่าวสาร ข้อมูลเปลี่ยนแปลงเร็ว 

เราจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ที่อ่านหนังสือเป็นเล่ม ๆ อ่านต่อเนื่องได้มากไม่มีเบื่อ คนรุ่นก่อนอ่านหนังสือจากกระดาษเพราะมีช่องทางให้เลือกอ่านมีน้อย ส่วนในยุคนี้คนรุ่นใหม่ชอบอ่านข้อความผ่านหน้าจอ มักอ่านที่ไม่ยาวเกินไป เมื่อข้อมูลมีมาก จึงใช้การกวาดสายตา ดูกระจัดกระจายหลากหลายเรื่อง เป็นการอ่านหนังสือดิจิทัลแบบออนไลน์ มีทางเลือกมาก มักชอบอ่านเป็นส่วนๆ ที่ตนเองสนใจเท่านั้น ที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงการอ่านมาสู่รูปแบบการรับรู้แบบการอ่านตามที่ชอบเพื่อความบันเทิง 

วันนี้หากต้องการให้คนรุ่นหลังอ่านเขียน จึงจำเป็นต้องให้มีตัวหนังสือน้อย ใช้จินตภาพ เช่น อินโฟกราฟิก หรือดูคลิป หากทำคลิปเพื่อการเรียนการสอนสำหรับคนยุคยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต้องสั้น แยกเป็นส่วนย่อย กระชับ เพียง หนึ่ง สองนาที ลักษณะพิเศษของคนรุ่นนี้คือ บริโภคข้อมูลข่าวสาร อยู่กับสื่อสังคมเนื่องจากข้อมูลข่าวสารดิจิทัลมีมาก สิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตจึงขึ้นกับอุปกรณ์ดิจิทัลอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัล

 

 

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับเดือน  1-15 กรกฎาคม  2564 เรื่อง  “ข่าวสารดิจิทัลในยุค New Normal ทำให้คนรุ่นหลังอ่านหนังสือน้อยลง ”

ข่าวสารดิจิทัลในยุค New Normal ทำให้คนรุ่นหลังอ่านหนังสือน้อยลง

ข่าวสารดิจิทัลในยุค New Normal ทำให้คนรุ่นหลังอ่านหนังสือน้อยลง

 

Share:

Leave a reply