บรรยายออนไลน์เรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก  ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก 
บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy
เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรมให้เต็มร้อยได้ล้าน อ.ต้นรัก  ธวัชชัย สุขสีดา

ซึ่งการบรรยายเกี่ยวกับดิจิทัลได้กล่าวถึงคำว่า Digital literacy นั้นคือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy โดยหมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ
1. การใช้ (Use)
2.เข้าใจ (Understand)
3.การสร้าง (create)
4.เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก 

บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก


บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก 

บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก


บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก 

บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก


บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก 

บรรยายเรื่องทักษะความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy เจ้าหน้าที่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม อ.ต้นรัก

Share:

Leave a reply