ทำอย่างไร…ไมให้กลายเป็นเหยื่อภัยออนไลน์จากวิถีใหม่ในยุคโควิด

Share:
ทำอย่างไร...ไมให้กลายเป็นเหยื่อภัยออนไลน์จากวิถีใหม่ในยุคโควิด”

อาชญากรรมทางออนไลน์ไม่มีพรมแดน กลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และพัฒนาไปเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คนร้ายใช้วิทยาการที่ก้าวหน้า การจัดการกับปัญหานี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย และยังต้องไปอาศัยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆตามประเภทของอาชญากรรมอีกด้วย

วันนี้ไมต้องถามแล้วว่าจะเราจะตกเป็นเหยื่อโดนแฮกหรือเปล่า แต่ควรถามว่าจะโดนแฮกเมื่อไหร่ดีกว่า
หน่วยงานต่างๆ ควรเปลี่ยนวิธีคิดในการรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ จากที่เคยคิดเพียงระบบป้องกันการถูกแฮกไปเป็นการทำให้ระบบต่าง ๆ ยังสามารถทำงานต่อไปได้ แม้จะถูกแฮกไปแล้ว ซึ่งเหตุผลสําคัญท่ีมักทําให้คนตกเป็นเหยื่อ คือ ความเช่ือใจ ความโลภ ความไม่รู้ และไม่เข้าใจเพียงพอในเร่ืองกฎระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติ ในการทําาธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ
1. ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ี น่าเชื่อถือ หรือสามารถขอรับคําปรึกษาได้ท่ีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ ทางการเงินก่อนดําเนินการโอนเงิน
2. ควรติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับภัยทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันกลลวงของมิจฉาชีพ
3. ควรพิจารณาให้รอบคอบ หากได้รับข้อความแจกรางวัลที่มี มูลค่าสูง ให้คิดดูว่าเราเคยได้ร่วมลุ้นรางวัลนั้นหรือไม่ หากไม่เคย ให้สงสัย ได้เลยว่าถูกหลอกแน่
4. อย่าหลงเช่ือข้อความชักชวนให้เข้าใช้โปรแกรมหรือ เว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก เพราะอาจเสียรู้มิจฉาชีพ และสูญเสียเงินได้
5. อ่านรายละเอียดและตรวจสอบธุรกรรมทุกครั้งก่อนใช้ รหัสผ่านชั่วคราว (OTP)
แต่หากคุณได้กลายเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพไปโดยไม่ทันระวัง ส่ิงท่ีคุณสามารถทําได้หลังจากท่ีรู้ตัว คือ

1. เปลี่ยนรหัสผ่านทันที เม่ือบังเอิญคลิกเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ ปลอมหรือคลิกลิงก์ท่ีสงสัยว่ามีโทรจันแฝงอยู่ และไม่ควรใช้รหัสที่ง่ายต่อการ คาดเดา เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด
2. แจ้งความและลงบันทึกประจําวัน และรีบนําหลักฐานโอนเงิน พร้อมหลักฐานการแจ้งความไปติดต่อกับสาขาของสถาบันการเงินเพื่อระงับ การโอนเงิน
3. แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ให้บริการธนาคารออนไลน์ หากพบเว็บไซต์ปลอม เพื่อให้ดําเนินการปิดเว็บไซต์ดังกล่าว พร้อมปรึกษา วิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย
4. หากถูกแอบอ้างใช้งานบัญชีอีเมล์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี ด้านเทคนิค (Technical support) ของผู้ให้บริการบัญชีอีเมล์เพื่อเปลี่ยน รหัสผ่าน
5. ตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดต้ังและอัพเดต โปรแกรมตรวจจับไวรัส (Anti-Virus) ท่ีมีลิขสิทธ์ิอย่างสม่ำเสมอ

ท้ายที่สุดนี้สิ่งท่ีสําคัญคือ ต้องทําใจกับเงินท่ีอาจมิได้กลับคืน เพราะ มิจฉาชีพมักรีบโอนเงินออกจากบัญชีทันทีท่ีได้รับเงิน ทําให้โอกาส ที่จะได้เงินคืนกลับมามีน้อยมาก ดังนั้นต้องมีสติ อย่าเช่ืออะไรง่าย ๆ และไม่โลภ

อ.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับเดือน  1-15 สิงหาคม  2564 เรื่อง  “ทำอย่างไร…ไมให้กลายเป็นเหยื่อภัยออนไลน์จากวิถีใหม่ในยุคโควิด”

ทำอย่างไร...ไมให้กลายเป็นเหยื่อภัยออนไลน์จากวิถีใหม่ในยุคโควิด”

ทำอย่างไร…ไมให้กลายเป็นเหยื่อภัยออนไลน์จากวิถีใหม่ในยุคโควิด”

Share:

Leave a reply