วิทยากรออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บรรยาย “เทคนิคการโพสต์อย่างไรให้ปัง ดังสู่โลกออนไลน์”

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
บรรยาย “เทคนิคการโพสต์อย่างไรให้ปัง ดังสู่โลกออนไลน์”

จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมอบรม โดยมีวิทยากรที่มีควารู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ online ให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ 20 Trader นักการค้า online มืออาชีพ
และจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกของโครงการ Smart Trader Online เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online ต่อไป

อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล


อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล


อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล


อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก ธวัชชัย ผูเชียวชาญการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply