โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

Share:
โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล เพื่อขยายสเกลธุรกจิโอทอปขนมหวานเพื่อสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี

ปัญหาสำคัญของการขับเคลื่อนขนมหวานเพื่อสุขภาพ
1.ขาดทศิทางการดาเนินการสร้างแบรนด์
2.ขาดความสอดคล้องการรับรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
มุ่งพัฒนาแบรนด์ขนมหวานเพื่อสุขภาดังนี้
1.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาด
2.เพิ่มสเกลทางการตลาด ขนมหวานเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการ สร้างผู้ระกอบการรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง

มาแน่เทรนด์นี้ “ขนมหวาน ลดหวาน ขนมหวานที่มีคุณค่า แต่ไม่ฆ่าคุณ”
ดิจิทัลช่วยสื่อสารได้….อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้


โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้


โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้


โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้


โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยดิจิทัล อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาบรรยายให้ความรู้

Share:

Leave a reply