หลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ “สร้างผู้ประกอบการออนไลน์ Build an Online Entrepreneur” อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
Course Outlines : เนื้อหาการสอน Day 1 : Overview Internet Marketing 2021 
 : แนะนำการตลาดออนไลน์ 2564 ภาพรวม และความเข้าใจ เบื้องต้น Introduction to Internet Marketing : แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ การตลาดสมัยใหม่ Internet Marketing Tools : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ที่นิยมในการทำการตลาดออนไลน์ ยุคปัจจุบัน - เทรนด์ใหม่ Update Trends 2021 : อะไรอิน-อะไรเอ้าท์ ในโลกการตลาดออนไลน์ ( update - ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน) E-commerce Contents : เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ สำหรับขายของออนไลน์ แบบต่างๆ Content Tools :เครื่องมือการสร้างสรรค์สือออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการโพสต์ Trick & Technic Online Post : เคล็ดลับและเทคนิคการโพสต์ให้ดังปังในโลกออนไลน์ บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง Day 2 : Social Media Marketing 2021 
 : การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ปี 2564 Social Media Update : อัพเดท trends ของโซเชียลมีเดีย ที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้ ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! ) Facebook Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Facebook Instagram Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Instagram YouTube Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม YouTube Line Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Line OA ( LINE Official Account หรือ Line@ ) บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง
 Day 3 : Online Advertising 2021 :
 การโฆษณาออนไลน์ สำหรับการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ 2564 Introduction to Online Advertising : แนะนำ ภาพรวมการทำโฆษณาออนไลน์ Online Advertising Rules 2021 : กฏเกณฑ์โฆษณาออนไลน์ ที่ ต้องรู้-ห้ามทำ-ควรทำ ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! ) Facebook Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เจาะกลุ่มเป้าหมาย กับ Facebook Instagram Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อสร้างแบรนด์ กับ Instagram Google Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อปิดการขาย กับ Google Remarks * Online Ads ในหัวข้อนี้ตรงกับ คำว่า "ยิงแอด" ตามสมัยนิยม Facebook BluePrint : สอบรับใบประกาศพื้นฐานการซื้อโฆษณา Facebook บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง

*ทุกหัวข้ออบรม มีเนื้อหาสอนภาคทฤษฏี สอนทุกมิติความรู้ และ Workshop ลงมือทำจริงเรียน 3 วันเต็ม ได้ผลแน่นๆ

สอนโดยวิทยากรระดับประเทศ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
 ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (ISMED)


หลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ 
“สร้างผู้ประกอบการออนไลน์ 
Build an Online Entrepreneur”

ในยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุควิถีใหม่ New Normal พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้คนมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้การตลาดออนไลน์เป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญของภาคธุรกิจและภาคประชาชนทั่วไปที่จะหาประโยชน์จากการหารายได้โดยการทำการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล
ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์เหมาะสำหรับทุกคนทั้งเจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้า หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจการต้องการเสริมและสร้างทักษะใหม่ทางด้านการตลาดดิจิทัล (upskill and reskill) เพื่อนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ กับธุรกิจ สินค้า และบริการ ได้ตั้งแต่ เริ่มต้น ต้องรู้ ต้องเตรียม ไปจนถึง สู่โลกตลาดออนไลน์จริง แบบครบทุกมิติ การตลาดออนไลน์สมัยใหม่ ทั้งหลักการ รูปแบบ กลยุทธ์ กรณีศึกษา และเครื่องมือออนไลน์ยอดนิยม เครื่องมือฟรี และการโฆษณาออนไลน์ (ยิงแอด) ที่มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลลัพธ์ถูกทาง เป็นต้น

* ครบทุกมิติ ความรู้การตลาดออนไลน์ สอนแน่นๆ 3 วันเต็ม 18 ชั่วโมง
* มีภาคทฤษฏี – ภาคปฏิบัติ ทั้ง 2 ส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
* ลงมือปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแ
ท็บเล็ตของผู้เรียน   ทุกเมนูคำสั่งต่างๆ

Course Outlines : เนื้อหาการสอน

Day 1 : Overview Internet Marketing 2021
: แนะนำการตลาดออนไลน์ 2564 ภาพรวม และความเข้าใจ เบื้องต้น

   • Introduction to Internet Marketing : แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ การตลาดสมัยใหม่
   • Internet Marketing Tools : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ที่นิยมในการทำการตลาดออนไลน์ ยุคปัจจุบัน – เทรนด์ใหม่
   • Update Trends 2021 : อะไรอิน-อะไรเอ้าท์ ในโลกการตลาดออนไลน์ ( update – ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน)
   • E-commerce Contents : เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ สำหรับขายของออนไลน์ แบบต่างๆ
   • Content Tools :เครื่องมือการสร้างสรรค์สือออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการโพสต์
   • Trick & Technic Online Post : เคล็ดลับและเทคนิคการโพสต์ให้ดังปังในโลกออนไลน์
   • บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง

Day 2 : Social Media Marketing 2021 
        : การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ปี 2564

 • Social Media Update : อัพเดท trends ของโซเชียลมีเดีย ที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้ ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! )
 • Facebook Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Facebook
 • Instagram Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Instagram
 • YouTube Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม YouTube
 • Line Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Line OA ( LINE Official Account หรือ Line@ )
 • บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง

Day 3 : Online Advertising 2021 :
การโฆษณาออนไลน์ สำหรับการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ 2564

 • Introduction to Online Advertising : แนะนำ ภาพรวมการทำโฆษณาออนไลน์
 • Online Advertising Rules 2021 : กฏเกณฑ์โฆษณาออนไลน์ ที่ ต้องรู้-ห้ามทำ-ควรทำ ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! )
 • Facebook Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เจาะกลุ่มเป้าหมาย กับ Facebook
 • Instagram Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อสร้างแบรนด์ กับ Instagram
 • Google Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อปิดการขาย กับ Google
 • Remarks * Online Ads ในหัวข้อนี้ตรงกับ คำว่า “ยิงแอด” ตามสมัยนิยม
 • Facebook BluePrint : สอบรับใบประกาศพื้นฐานการซื้อโฆษณา Facebook
 • บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง

  *ทุกหัวข้ออบรม มีเนื้อหาสอนภาคทฤษฏี สอนทุกมิติความรู้ และ Workshop ลงมือทำจริงเรียน 3 วันเต็ม ได้ผลแน่นๆ

  สอนโดยวิทยากรระดับประเทศ
  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
  ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน

กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (ISMED)
จัดโดยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

Course Outlines : เนื้อหาการสอน Day 1 : Overview Internet Marketing 2021 
	: แนะนำการตลาดออนไลน์ 2564 ภาพรวม และความเข้าใจ เบื้องต้น Introduction to Internet Marketing : แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ การตลาดสมัยใหม่ Internet Marketing Tools : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ที่นิยมในการทำการตลาดออนไลน์ ยุคปัจจุบัน - เทรนด์ใหม่ Update Trends 2021 : อะไรอิน-อะไรเอ้าท์ ในโลกการตลาดออนไลน์ ( update - ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน) E-commerce Contents : เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ สำหรับขายของออนไลน์ แบบต่างๆ Content Tools :เครื่องมือการสร้างสรรค์สือออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการโพสต์ Trick & Technic Online Post : เคล็ดลับและเทคนิคการโพสต์ให้ดังปังในโลกออนไลน์ บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง  Day 2 : Social Media Marketing 2021 
    : การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ปี 2564 Social Media Update : อัพเดท trends ของโซเชียลมีเดีย ที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้ ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! ) Facebook Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Facebook Instagram Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Instagram YouTube Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม YouTube Line Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Line OA ( LINE Official Account หรือ Line@ ) บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง
 Day 3 : Online Advertising 2021 :
 การโฆษณาออนไลน์ สำหรับการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ 2564 Introduction to Online Advertising : แนะนำ ภาพรวมการทำโฆษณาออนไลน์ Online Advertising Rules 2021 : กฏเกณฑ์โฆษณาออนไลน์ ที่ ต้องรู้-ห้ามทำ-ควรทำ ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! ) Facebook Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เจาะกลุ่มเป้าหมาย กับ Facebook Instagram Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อสร้างแบรนด์ กับ Instagram Google Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อปิดการขาย กับ Google Remarks * Online Ads ในหัวข้อนี้ตรงกับ คำว่า "ยิงแอด" ตามสมัยนิยม Facebook BluePrint : สอบรับใบประกาศพื้นฐานการซื้อโฆษณา Facebook บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง

*ทุกหัวข้ออบรม มีเนื้อหาสอนภาคทฤษฏี สอนทุกมิติความรู้ และ Workshop ลงมือทำจริงเรียน 3 วันเต็ม ได้ผลแน่นๆ

สอนโดยวิทยากรระดับประเทศ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน 	กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
	ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (ISMED)


 

Share:

Leave a reply