โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Entrepreneurs) อาชีวศึกษา วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา
UPC^2: Together, We Create
“สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Entrepreneurs)”
วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม“โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Entrepreneurs) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet” ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้
 
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผู้เรียนอาชีวศึกษานักเรียน มัธยมศึกษา และประชาชน ในการประกอบการออนไลน์
2.เพื่อเพิ่มทักษะและสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจในการประกอบการออนไลน์
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษานักเรียน มัธยมศึกษา และประชาชน ในการประกอบการออนไลน์ ในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางอาชีพเป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งองค์ความรู้และทักษะทางอาชีพจะสามารถช่วยให้รับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ทั้งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ตลาดงาน หรือความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนนโยบาย ในการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ มีการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละช่วงวัย ได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิต ในสังคมอย่าง มีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยากาศการอบรม

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply