ผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้คลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีด

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้คลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา
กตป.กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ และ กสทช.

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ระดับประเทศ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply