งานประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคกลาง ครั้งที่ 29 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1

วิทยากรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคกลาง ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ระดับประเทศ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1

Share:

Leave a reply