“เมทาเวิร์ส Metaverse” โลกใหม่ โอกาสใหม่ สำหรับคนไทย

Share:
“เมทาเวิร์ส Metaverse” โลกใหม่ โอกาสใหม่ สำหรับคนไทย

“เมทาเวิร์ส Metaverse” โลกใหม่ โอกาสใหม่ สำหรับคนไทย

การเปลี่ยนแปลงของ Facebook ไปสู่ช่ือ Meta เป็นการสร้างแรงผลักดันระดับโลกให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีเพื่อมุ่งหน้าสู่เมทาเวิร์ส Metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างโลกเสมือนเพื่อให้ผู้คนสามารถสัมผัสประสบการณ์บนโลกออนไลน์ได้ในหลายมิติ มากขึ้น คาดจะเป็นจุดเปลี่ยนท่ีสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก และเป็นอนาคตท่ีนักลงทุน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ รวมถึงประชาชนทั่วไปจำเป็นต้องศึกษาและให้ความสนใจ

“เมทาเวิร์ส Metaverse” โลกใหม่ โอกาสใหม่ สำหรับคนไทย

“เมทาเวิร์ส Metaverse” โลกใหม่ โอกาสใหม่ สำหรับคนไทย

การมาของเมทาเวิร์ส Metaverse จะเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีจะหนุนให้ Digital Assets มีความสำคัญมากย่ิงขึ้นในระยะกลาง-ยาว โดยเฉพาะ  Cryptocurrency, NFTs และระบบ Smart Contract ท่ีเป็นส่วนสำคัญของ Metaverse สำหรับประเทศไทย Metaverse จะเป็นปัจจัยบวกให้กับหุ้นในกลุ่ม ICT, Electronics, Healthcare และ Banking เมทาเวิร์ส มุ่งพัฒนาให้เป็นโลกเสมือนจริง 3 มิติที่ผสานเทคโนโลยี Virtual Reality (VR)  และ Augmented Reality (AR) เข้าด้วยกัน โดยผู้ที่อยู่ในเมทาเวิร์สจะไม่ได้แค่เข้าไปดูอย่างเดียวแต่จะมีส่วนร่วมด้วยหากนึกภาพไม่ออก ลองจินตนาการถึงภาพยนตร์ไตรภาค the Matrix อันโด่งดังในอดีต ซึ่งเป็นโลกเสมือนท่ีคอมพิวเตอร์สร้างข้ึน และเราเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้น ขณะที่ตัวจริงของเรานอนสลบไสลไม่ได้สติอยู่ในโลกจริง หรือเรื่องยอดนิยมเมื่อไม่ นานมาน้ีอย่าง Ready Player One ที่พระเอกสวมแว่นและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเข้าไปเล่นเกม มีตัวอวตาร (avatar) ท่ีออกแบบอย่างไรก็ได้ เมทาเวิร์สก็ไม่ต่างจากลักษณะของโลกเสมือนใน Ready Player One แต่เพิ่มออกไปจากการเป็นแค่เกม คือ จะมีโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจสังคมที่อยู่ในโลกเสมือนนั้นด้วย NFT (Non-Fungible Token) คือ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่จะมีการซื้อขายในระบบเศรษฐกิจของเมทาเวิร์ส และอาจจะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซีมาเป็นสื่อกลาง ผมเช่ือว่าท่านผู้อ่านคงจะ คุ้นเคยกับ NFT กันมาบ้างแล้ว มันคือสินทรัพย์ท่ีมีความจำเพาะหรือลักษณะเฉพาะตัว ไม่มีอะไรมาปลอมแปลงมันได้ เช่น ภาพเขียนศิลปะบนโลกดิจิทัลที่มีเพียงช้ินเดียวหรือมีจำนวนจำกัด หรือแม้แต่กรรมสิทธ์ิท่ีดินในโลก ออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันมีอุปสงค์ในการถือครองสินทรัพย์เหล่าน้ีเพิ่มขึ้นมากแม้เราจะไม่สามารถจับต้องมันได้เลยก็ตาม

กล่าวสรุปได้ว่า การมีเมทาเวิร์สจะช่วยสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ของโลกใหม่ ซึ่งเป็นโลกเสมือนที่จะมีมูลค่าเพิ่มจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันที่เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนน้ี โดยจะมีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ คู่ขนานไปกับผู้ผลิตและนักพัฒนาท่ีจะเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมาย และจะเข้ามาสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการต่อยอดระบบการเงินในโลก DeFi และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบดิจิทัล ตลอดจนการสร้างท่ีพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับผู้คนแบบเสมือนจริง เช่น การชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต หรือแม้แต่การสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ที่อยู่อีกฟากโลกหนึ่งแบบสามมิติก็เป็นได้

 

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ประจำเดือน  1-15 มีนาคม  2565 เรื่อง  “เมทาเวิร์ส Metaverse” โลกใหม่ โอกาสใหม่ สำหรับคนไทย

“เมทาเวิร์ส Metaverse” โลกใหม่ โอกาสใหม่ สำหรับคนไทย

“เมทาเวิร์ส Metaverse” โลกใหม่ โอกาสใหม่ สำหรับคนไทย

 

 

Share:

Leave a reply