วิทยากรบรรยาย How to
ปรับตัวธุรกิจให้พร้อมรับ
ยุค New Normal อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Share:
อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล
“โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ รับยุคดิจิทัล”
Smart Trader Online 2022
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
วิทยากรบรรยาย How to
ปรับตัวธุรกิจให้พร้อมรับ
ยุค New Normal 
Create you own brand positioning สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล

Share:

Leave a reply