การเตรียมข้อมูลสร้างร้านค้าชุมชนออนไลน์

Share:
การเตรียมข้อมูลสร้างร้านค้าชุมชนออนไลน์

การจัดต้ังร้านค้าออนไลน์ ด้วยการเริ่มขายของออนไลน์นั้น เป็นสิ่งท่ีทำได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำ การสร้างร้านค้าออนไลน์ท่ีจะประสบความสาเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวและจัดเตรียมข้อมูลท่ีดี เพราะหากไม่สนใจ หรือต้ังใจจริงๆ อาจจะทำให้ต้องล้มเลิกไปได้ โดยการเร่ิมต้นท่ีดีคือ เรียนรู้หลักการเปิด ร้านค้าออนไลน์ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการชุมชนได้เตรียมความพร้อมร้านค้าของตนเอง ซึ่งหลักการต่างๆ มีดังนี้

การต้ังช่ือร้าน
การเปิดร้านค้าออนไลน์สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการชุมชนไม่ควรมองข้าม น้ันคือการ ต้ังชื่อร้าน การต้ังชื่อจะส่งผลถึงว่าร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการชุมชน คือใคร ขายสินค้าประเภทใด ระดับราคาของสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร มีแนวคิด ของการขายสินค้าอย่างไร ดังน้ันการตั้งชื่อร้าน ควรพิจารณาในรอบคอบ ซึ่งมีหลักการดังน้ี คือเลือกชื่อที่ดีที่สุด ความหมายดีรู้สึกคุ้นเคย สะกดง่าย โดดเด่นเน้นจุดขาย เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำใคร หลักจากได้ชื่อร้านแล้วก็มาถึงขั้นตอนตกแต่งร้านค้าออนไลน์

การตกแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์
สีสัน นั้นสำคัญที่ผู้ประกอบการชุมชนจะต้องเลือกสีสันให้สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ สีสันจะช่วยสร้าง ความรู้สึกต่างๆ อีกท้ังยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการว่าเป็นสินค้าและบริการ โดยแสดงตัวอย่าง ความหมายของสีดังต่อไปนี้ สีเขียว หมายถึงสุขภาพ ธรรมชาติ สีเหลือง หมายถึง คนหนุ่มสาว ความมั่นใจ สีส้ม หมายถึง พลังงาน ความสดใสร่าเริง สีแดง หมายถึง อำนาจ ความตื่นเต้นสีชมพู หมายถึง ความเป็นผู้หญิง สีดำ หมายถึง หรูหรามีระดับ สีขาว หมายถึง บริสุทธิ์ ปลอดภัย และสีน้าเงิน หมายถึง ความมั่นคง ปลอดภัย ตัววอย่างการเลือกสีสันให้เหมาะสมกับร้านค้าจะช่วยนำเสนอความรู้สึกของสินค้าได้ดี เช่น สินค้ากีฬา มีการ ใช้สีสดใส โดยสีเหลืองหมายถึงคนหนุ่มสาว มีความมั่นใจ ทำให้ผู้ซื้อสนใจและสามารถจดจำร้านค้าได้ง่ายยิ่งข้ึน โดยอาศัยเช่นการแต่งเว็บไซต์ และแต่งเพจเฟซบุ๊กของผู้ประกอบการชุมชน

พื้นท่ีว่าง
คือการจัดองค์ประกอบเว็บไซต์หรือหน้าเพจเฟสบุ๊กก็เหมือนกับการออกแบบหน้านิตยสาร ผู้ประกอบการจะต้อง จัดการหน้าร้านค้า ไม่ควรมีภาพและเนื้อหาท่ีแน่นเกินไป จนทำให้รู้สึกอึดอัด และไม่มีที่พักสายตา การจัดหน้าร้านค้าออนไลน์จะต้องมีพื้นท่ีการวางเนื้อหาอย่างเหมาะสม ไม่แน่น หรือว่างจนเกินไป

ฟอนต์หรือตัวอักษร
ควรใช้ฟอนต์ท่ีอ่านง่าย หัวกลม ตัวพิมพ์ปกติ และขนาดไม่เล็กจนเกินไป เพื่อรองรับต่อกลุ่มเป้าหมายของตนเอง โดยการเลือกฟอนต์หรือตัวอักษร ควรเลือกให้อ่านง่ายและเหมาะสมกับ รูปแบบของสินค้าและร้านค้า

เนื้อหา ธรรมชาติของผู้ซื้อการอ่านข้อมูลจากหน้าร้านค้าออนไลน์หรือในเพจเฟซบุ๊กจะต้องนำเสนอในรูปแบบเนื้อหา สั้น เข้าใจง่าย และสามารถตอบปัญหาผู้ซื้อสินค้าได้ โดยเทคนิคหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้าชมไม่รู้สึกว่าเนื้อหามีความ ยาวจนเกินไป ก็คือการเลือกใช้รายการประโยชน์ หรือรายการจุดเด่นของสินค้า ในการนำเสนอเน้ือหาหรือการ นำเสนอเน้ือหาแบบ อินโฟกราฟิก ซึ่งย่อเนื้อหาให้สั้นกระชับ ร่วมกับการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายหรือภาพวาด ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น

สรุปได้ว่าการตกแต่งร้านค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการชุมชนเป็นเรื่องท่ีสำคัญ ที่ผู้ประกอบการชุมชน ควรตกแต่งหน้าร้านให้สอดคล้องกับสินค้าที่จำหน่าย เลือกรูปแบบที่มีลักษณะเหมาะสมกับร้านค้า และปรับแต่งส่วนต่างๆให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างแบนด์ของชุมชนพร้อมจัดทำโลโก้ร้านค้าและแบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์แนะนำร้านค้า ตามหลักการสร้างร้านออนไลน์ที่ได้กล่าวไว้ข้างตนด้วยนะครับผม…อ.ดร.ต้นรัก

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง. ประจำเดือน  1-15 พฤษภาคม 2565 เรื่อง  “การเตรียมข้อมูลสร้างร้านค้าชุมชนออนไลน์”

การเตรียมข้อมูลสร้างร้านค้าชุมชนออนไลน์

การเตรียมข้อมูลสร้างร้านค้าชุมชนออนไลน์

 

Share:

Leave a reply