วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online กลุ่ม Exclusive Group กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษาโครงการ ในการประชุมชี้แจงความร่วมมือให้กับพันธมิตรและนักธุรกิจการค้า ผู้บริหาร ตัวแทน 16 Modern Trad อาทิเช่น Central TheMall Top King Power กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนคุณภาพเอกลักษณ์เด่นในโครงการ SMART TRADER กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 

โดยหนุนโอท็อปรุกออนไลน์สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online ช่วยขายสินค้าชุมชน จับคู่ธุรกิจระหว่างพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ กับสินค้าชุมชนคุณภาพดี…ให้เติบโตไปด้วยกัน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) รวมทั้งจับคู่เชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน

ตามที่“รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในการทำการตลาดออนไลน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชน การสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กว้างมากขึ้น”

“กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกร ให้สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศผ่านการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิทัล โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal)”

วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา


วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply