“นักวิจัย คณะวิทย์ฯ ม.ทักษิณ พัฒนางานวิจัยเพิ่มมูลค่า “กะปิบ้านทับ” ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

Share:
กะปิบ้านทับ

“นักวิจัย คณะวิทย์ฯ ม.ทักษิณ พัฒนางานวิจัยเพิ่มมูลค่า “กะปิบ้านทับ” ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน”
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภายใต้ภารกิจ การสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัย การสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย “นักวิจัย คณะวิทย์ฯ ม.ทักษิณ พัฒนางานวิจัยเพิ่มมูลค่า “กะปิบ้านทับ” ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

กะปิบ้านทับ

กะปิบ้านทับ

กะปิบ้านทับ

กะปิบ้านทับ


กะปิบ้านทับ

กะปิบ้านทับ

Share:

Leave a reply