หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PDPA Personal Data Protection Act พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรและที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล วิทยากรPDPA

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้ทุกหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจำนวนมากที่อยู่ในระบบงานต่างๆ และมีการกำกับดูแลข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องชัดเจน ทำให้ปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม จึงสมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อันจะนำสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PDPA Personal Data Protection Act พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรโดยทั่วไป

เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามความต้องการของกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในมาตรการทั่วไป และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำเป็นต้องนำมาใช้งานกับองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทดลองออกแบบระบบที่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และนำทักษะนั้นไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเอง

Key Highlights
1.ได้เรียนรู้และเข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.เจาะลึกมาตรฐาน มาตรการทั่วไป และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
3.ฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องพื้นฐานและจำเป็น เพื่อให้องค์กรมีความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรม
1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
2.สามารถออกแบบระบบที่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
2.ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
3.เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
4.ผู้บริหารและผู้จัดการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
5.ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนด
6.ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
7.ผู้ตรวจสอบภายใน
8.ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานด้านไอที
9.ผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการปฏิบัติที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรและที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล วิทยากรPDPA

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรและที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล วิทยากรPDPA

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรและที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล วิทยากรPDPA

Share:

Leave a reply