กรรมการตัดสินโครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2565 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ

Share:
กรรมการตัดสินโครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2565 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนวัตกรรม ในโครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2565
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยนวัตกรรมต้องมี
Idea –แนวคิดใหม่ สร้างสรรค์
Process –กระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
Service – การบริการรูปแบบใหม่ ที่ตรงความต้องการผู้รับบริการ
Product – สื่อ /ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบสนองผู้ใช้
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินโครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2565
ขอชื่นชมและรู้สึกเป็นเกียรติในการได้ตัดสินผลงานระดับประเทศ

กรรมการตัดสินโครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2565 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการตัดสินโครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2565 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการตัดสินโครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2565 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการตัดสินโครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2565 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ

Share:

Leave a reply