การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อพัฒนากำลังคนที่เป็นกลุ่มวัยทำงาน อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Share:
อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ “สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อพัฒนากำลังคนที่เป็นกลุ่มวัยทำงานของประเทศภายใต้บริบทองค์กรสุขภาวะและวิถีชีวิตใหม่”
โดย สำนัก 8 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยที่เรียนได้ตลอดชีวิต จากประสบการณ์ที่เคยได้แบ่งปันความรู้บรรยายให้กับเด็กอนุบาลกว่าสามร้อยคนที่ว่ายากที่สุดจนถึงสว.กว่าพันคนที่มีความรู้แน่นที่สุดก็ผ่านมาแล้ว รู้เลยว่า…การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมีอยู่ในทุกคนตั้งแต่ลืมตาบนโลกใบนี้ Lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อ.ดร.ต้นรัก
อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

 

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

 

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

 

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

 

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1

Share:

Leave a reply