อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาโมเดล “มหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ”

Share:
อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ

ด้วยศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดทำโครงการ “สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อการพัฒนากำลังคนที่เป็นกลุ่มวัยทำงานของประเทศภายใต้บริบทองค์กรสุขภาวะและวิถีใหม่” เพื่อพัฒนาโมเดล “มหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ” ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามแนวทางสุขภาวะที่สามารถพัฒนากำลังคนวัยทำงานให้มีสุขภาวะที่สมดุลทั้งการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตภายใต้การพลิกผันต่างๆในปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ฯ พิจารณาเห็นว่า อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอเรียนอนุญาตเรียนเชิญ อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นข้างต้น โดยการประชุมร่วมกันในวันที่ ๓ สิงหาคม๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๑ อาคารสัมมนา ๒  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ

อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ

อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ


อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ

อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ


อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ

อ.ดรต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้มีความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยชีวิตสุขภาวะต้นแบบ

Share:

Leave a reply