เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Share:
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สวัสดีครับทุกท่านในยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลกเราวันนี้ ทั้งโรคระบาด ความก้าวหน้าและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการ โครงสร้างทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยการตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทุกภาคส่วน และโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะต้องปรับทิศทางการดำเนินงานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

ในบริบทของประเทศไทย การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งในสังคมไทยจะสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในด้านลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยเฉพาะในส่วนที่มีผลกับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการสร้างเศรษฐกิจด้วย e-Commerce สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทและช่วยลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันของรายได้คนเมืองและคนในชนบท ซึ่ง e-Commerce สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะในเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่แต่ช่วยกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชนบทและชานเมือง ทั้งช่วยให้ประเทศพัฒนาไปอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยแท้จริงแล้ว e-Commerce ช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนมีรายได้ ช่วยให้คนในชนบทสามารถซื้อของได้ถูกลงกว่าเดิมเมือเทียบกับราคาปกติในพื้นที่ ช่วยให้คนในชุมชนเข้าถึงสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่มีในร้านค้าในชุมชน ช่วยสร้างงานในชนบททั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ สามารถทำงานที่บ้านได้ สร้างรายได้เพิ่ม หรือแม้กระทั่ง สามารถช่วยสร้างงานให้คนพิการ เช่น คนพิการหูหนวก ก็ยังสามารถทำงานเป็น Online Customer Service ได้ และที่สำคัญอย่างยิ่งกับสังคมไทยยุคใหม่ e-Commerce ช่วยดึงคนวัยหนุ่มสาวที่ไม่อยากเข้าเมืองไปหางาน ให้สามารถสร้างธุรกิจตนเองที่บ้านเกิด ทำงานออนไลน์จากในพื้นที่ได้ทำให้เกิดการกระจายความเจริญได้ดีมากขึ้น

ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล e-Commerce ทำให้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นำไปสู่การพัฒนาประเทศทำให้คนไทยมีความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศไทยก็สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจที่ดี มีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและการลงทุนจากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญให้ประเทศพัฒนำเข้าสู่การมีรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ วิทยากรด้านออนไลน์และที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง. ประจำเดือน  1-15 กันยายน 2565 เรื่อง  เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

Share:

Leave a reply