เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยด้วยพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Smart MOOC


Share:

เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยด้วยพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Smart MOOC


สวัสดีครับบทความนี้อาจารย์ขอนำเสนอ Smart MOOC เป็นแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชนที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 2553 โดย CCDKM (www.ccdkm.org) ภายใต้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการเรียนทางไกล เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยทุกคนรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึง ICT ให้กับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบคนชายขอบในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน พลเมืองไทยและอาเซียนทั่วไป นักวิชาการและคนทำงานเพื่อการพัฒนา หน่วยงานที่มุ่งเสนอและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนที่มีมรดกทางวัฒนธรรม

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าถึงได้สำเร็จแล้วจึงเดินหน้าต่อไปสำหรับการรู้หนังสือและการใช้ประโยชน์ด้าน ICT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นสื่อดิจิทัลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น  Smartphone ที่เข้าถึงได้ในปัจจุบันเป็นความต้องการอย่างมากในหมู่คนไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

Smart MOOC โดย CCDKM และพันธมิตรจากหน่วยงานในและต่างประเทศ มุ่งสร้างและเพิ่มการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เรามุ่งเน้นที่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น มีรายวิชาที่มีการพัฒนาขึ้นของแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น ASEAN Smart Farmer MOOC สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องในอาเซียน e-Commerce Level 4 สำหรับผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ MOOC for Ethnic Groups เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศโดยเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการถ่ายทอด ภาษา-วัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยใช้ภาษาแม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน พร้อมทั้งสร้างฐานคลังข้อมูลออนไลน์เพื่อการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภาษา-วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย และยังมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา การตลาดด้วยเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์สินค้า พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับชุมชน ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น ในปัจจุบันรายวิชาที่เป็นที่นิยมมากของกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย คือ ภาษาบาลีออนไลน์ ซึ่งรายวิชานี้สามารถเรียนเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตร อิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Smart MOOC แล้วนำไปเทียบโอนการเรียนบาลีเสริมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 2 หน่วยกิตได้อีกด้วย

ช่องทางในการเข้าเรียนรายวิชาใน Smart MOOC ดูแลบริหารจัดการโดย ดร.นิลรำไพ ภัทรนนท์ และคณะ สามารถเข้าเรียนได้ที่  https://smartmooc.org/ สมัครผ่านหน้ารายวิชาแต่ละรายวิชาได้ทันที ทั้งสมัครผ่าน e-Mail, Facebook และ Google ซึ่งสะดวกสำหรับผู้ที่สนใจเรียนทุกช่วงวัย ไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษาของผู้เรียน และที่สำคัญคือสามารถเรียนได้ฟรี ไม่จำกัดช่วงเวลา อีกทั้งยังมีช่องทางการสอบถามติดต่อข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ทาง inbox ของ https://facebook.com/smartmooc

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ วิทยากรด้านออนไลน์และที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง. ประจำเดือน  16-30 กันยายน 2565 เรื่อง  เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยด้วยพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Smart MOOC

 

เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยด้วยพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Smart MOOC

เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยด้วยพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Smart MOOC

 

Share:

Leave a reply