คอร์สเรียนออนไลน์ “การออกแบบเพื่อทุกคน”

Share:
คอร์สเรียนออนไลน์ การออกแบบเพื่อทุกคน

คอร์สเรียนออนไลน์ “การออกแบบเพื่อทุกคน” รุ่นที่ 4

จุฬาฯ เปิดให้ผู้สนใจเรียนฟรีผ่าน Chula MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ทาง Chula MOOC ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดให้เรียนในเดือนกันยายนนั้นมีรายวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่สนใจ หนึ่งในนั้นคือวิชาการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) สอนโดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ รศ.ภาวดี อังศุสิงห์ ผศ.กิตติอร ศิริสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาฯ

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นอย่างมากโดยได้เปิดการเรียนการสอนทางออนไลน์เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ทุกคนสามารถเรียนได้ฟรีเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมรับใบเกียรติบัตรจากจุฬาฯ รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบเพื่อทุกคนเปิดเผยว่าการเปิดสอนรายวิชานี้แม้เป็นรายวิชาที่เริ่มต้นด้วยการออกแบบแต่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทุกคนเพราะถ้าเรารู้หลัก Universal Design แล้ว เราก็จะเข้าใจผู้สูงอายุคนพิการ รวมถึงเด็กเล็กในบ้านได้เนื้อหาในรายวิชานี้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจซึ่งถ้าทุกในครอบครัวได้เรียนวิชานี้ ก็จะเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นสามารถปรับตัวในการดูแลคนกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นเนื้อหาในเบื้องต้นของรายวิชา “การออกแบบเพื่อทุกคน”เป็นการทำความเข้าใจผู้สูงอายุและผู้พิการว่ามีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้ชีวิตอย่างไร ส่วนเนื้อหาอื่นๆ จะแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ประกอบด้วย

การออกแบบตัวอาคาร บ้านเรือน การตกแต่งภายในและการออกแบบพื้นที่ภายนอกบ้านกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่นักออกแบบ นักตกแต่งภายใน นักตกแต่งภูมิสภาปัตย์ นักออกแบบProduct Design ซึ่งจะได้เรียนรู้หลักการเรื่อง Universal Design สำหรับนำไปใช้ในงานออกแบบ กลุ่มสอง คือ นิสิต นักศึกษาต่างสาขา
และกลุ่มสาม คือประชาชนทั่วไปการเรียนวิชานี้จะทำให้เข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นสามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลจัดบ้านให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็กและสตรีตั้งครรภ์ได้ หรือถ้าเป็นวิชาชีพอื่น เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ก็สามารถ นำความรู้ไปปรับใช้กับศาสตร์ของแต่ละอาชีพเพื่อจะได้ปรับตัวให้เข้ากับผู้สูงวัยได้มากขึ้น “ผู้ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุ พ่อแม่ รวมถึงตัวเราเองได้ในอนาคต ตั้งแต่การจัดสภาพบ้าน สภาพสังคม และจิตใจซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันยังมีผู้ที่เข้าใจผิดว่าการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ Universal Design ใช้กับคนพิการ หรือผู้สูงอายุเท่านั้น

ซึ่งความจริงแล้วถ้าเราสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการใช้ได้ คนทั่วไปก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน” รศ.ดร.ไตรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายวิชานี้ได้ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/31284

อ่านวิธีการใช้งาน และวิธีการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

คอร์สเรียนออนไลน์ การออกแบบเพื่อทุกคน

คอร์สเรียนออนไลน์ การออกแบบเพื่อทุกคน

Share:

Leave a reply