SEAOHUN 2022 Student Summit มุ่งเสริมแกร่งเยาวชนสู่ผู้นำด้าน One Health ในอนาคต

Share:
SEAOHUN 2022 Student Summit มุ่งเสริมแกร่งเยาวชนสู่ผู้นำด้าน One Health ในอนาคต

งานประชุมระดับภูมิภาค “SEAOHUN 2022 Student Summit” มุ่งเสริมแกร่งเยาวชนสู่ผู้นำด้าน One Health ในอนาคต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโอฮุน (Southeast Asia One Health University Network: SEAOHUN) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network: THOHUN) จัดงานประชุมระดับภูมิภาค “SEAOHUN 2022 Student Summit”

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเชฟรอนและองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) โดยมีจุดมุ่งหมาย ได้แก่

เพื่อขยายองค์ความรู้และทักษะแก่นักศึกษาตามหลัก “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ One Health
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ผ่านกิจกรรมลงพื้นที่
สานพลังเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในระดับภูมิภาค
เพื่อบ่มเพาะเยาชนรุ่นถัดไปที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้าน One Health ในอนาคต ผ่านการเสริมทักษะและคุณสมบัติหลักเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน “สุขภาพหนึ่งเดียว” อาทิ
ด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

ดร. วิพัฒน์ คุรุจิตธรรม ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโอฮุน กล่าวถึงงานประชุมครั้งนี้ว่า “SEAOHUN 2022 Student Summit นี้ ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมแบบออฟไลน์ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมจัดงานดังกล่าวให้เกิดขึ้น และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน One Health รวมถึงได้เสริมสร้างทักษะใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ โดยเราเชื่อมั่นว่า การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

SEAOHUN 2022 Student Summit มุ่งเสริมแกร่งเยาวชนสู่ผู้นำด้าน One Health ในอนาคต

SEAOHUN 2022 Student Summit มุ่งเสริมแกร่งเยาวชนสู่ผู้นำด้าน One Health ในอนาคต

หนึ่งเดียวจะเป็นแนวทางสำคัญในการช่วยให้โลกของเราห่างไกลจากโรคระบาดต่อไป”

ด้าน นายเคิร์ท เกลาบิทซ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิต จำกัดกล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน SEAOHUN 2022 Student Summit ในครั้งนี้ ที่จะช่วยบ่มเพาะองค์ความรู้สุขภาพหนึ่งเดียวแก่เยาวชนรุ่นถัดไปในการก้าวสู่ผู้นำด้าน One Health ในอนาคต เพื่อเสริมแกร่งให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถพร้อมรับมือการระบาดของโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

Share:

Leave a reply