วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ “ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ส”โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ “ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ส”
โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม
ณ สโมสรกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระอ

โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เป็นโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อดำเนินการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยมีเป้าหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรองรับภาวะปกติใหม่ ทั้งนี้ กลไก “7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม” ประกอบด้วย แผนชุมชนดีพร้อม คนชุมชนดีพร้อม แบรนด์ชุมชนดีพร้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม ตลาดชุมชนดีพร้อม และเงินหมุนเวียนดีพร้อม ซึ่ง 1 ใน 7 วิธี คือ “คนชุมชนดีพร้อม” ได้ดําเนินงานนำร่องผ่านโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” เพื่อเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจ พึ่งพาตัวเองและมีอาชีพใหม่ สร้างโอกาส ในการเพิ่มรายได้กลับคืนสู่ชุมชนใน 7 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัด นครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดยะลา

ซึ่งอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์สอน และวิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยากรโครงการนี้ด้วย ภาพบรรยายกาศการให้ความรู้

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

Share:

Leave a reply