3 วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติ สู่ความสุขของโลกที่เปลี่ยนไป

Share:
3 วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติ สู่ความสุขของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความสุขของเราครับ
1. Stay-at-home Economy บ้านไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัย แต่ยังกลายเป็นที่ทำงาน ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย หรือโรงภาพยนตร์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ สามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การพบปะสังสรรค์ผ่านแอปพลิเคชัน การทำธุรกิจ e-commerce การบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และการเลือกซื้อสินค้าผ่านประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality)
2. Touchless Society สังคมไร้สัมผัส มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญ เทคโนโลยีจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดการสัมผัส ยกตัวอย่างเช่น ระบบการจัดส่งสินค้าแบบ Non-contact delivery ระบบประตูอัตโนมัติในพื้นที่สาธารณะ รูปแบบการจ่ายเงินแบบ e-payment
3. Regenerative Organic เทรนด์หนึ่งที่จะฉายภาพชัดขึ้นเรื่อยๆ คือ ประเด็นหัวใจสำคัญของโลกยุค Next Normal เทรนด์นี้ซึ่งไม่เพียงต้องปลอดสารพิษและปราศจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงมาตรฐาน คุณภาพดิน การคุ้มครองสัตว์ คุณภาพชีวิตเกษตรกร ความยุติธรรมด้านค่าแรง รวมถึงระบบฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการก้าวผ่านจาก “New Normal” ไปสู่ “Next Normal” แต่การฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ เราต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคมของทุกคนในประเทศ

วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติ

วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติ

Share:

Leave a reply