โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรแบ่งปันความรู้ โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม
หัวข้อ สร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง เด่นดังในเฟสบุ๊ค (Step Up Your Brand and Storytelling) โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มีส่วนช่วยขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพ ด้วยการพัฒนากลไก 7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม ประกอบด้วย แผนชุมชนดีพร้อม คนชุมชนดีพร้อม แบรนด์ชุมชนดีพร้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม ตลาดชุมชนดีพร้อม และเงินทุนหมุนเวียนดีพร้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 (ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงคนที่ถูกเลิกจ้างงานและกลับคืนถิ่นฐาน ตลอดจนคนที่สนใจเพิ่มทักษะและรายได้ให้ตนเองและชุมชน บรรยากาศ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ กระทรงอุตสาหกรรม

Share:

Leave a reply