อ.ดร.ต้นรัก ร่วมประชุมดทำหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

Share:
อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ร่วมประชุมกับรองเลขาธิการ กศน. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและนักวิชาการ
เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสามารถร่วมจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กศน. ออนไลน์
พี่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกรูปแบบ และใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างเท่าเทียม

อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

อ.ดร.ต้นรัก การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์การตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาด

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์การตลาดออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล
ที่ปรึกษาการตลาด

 

Share:

Leave a reply