โครงการเปิดโลกทัศน์การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy “รู้ทัน รู้ใช้ ปลอดภัยจากไอที” สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โครงการเปิดโลกทัศน์การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy “รู้ทัน รู้ใช้ ปลอดภัยจากไอที”

หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาโลกทัศน์ (Digital literacy) เป็นโครงการของสโมสรวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวบุคคลนำสู่การพัฒนาองค์กรตามหลักยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ โดยทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี (Digital literacy) เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสร้างสรรค์งานดิจิทัลอื่นภายใต้แนวคิด Work less get more ผ่านการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ด้านที่ ๑ คือเทคนิคด้านการใช้ ด้านที่ ๒ คือรู้ เข้าใจและสามารถตัดสินได้มีวิจารณญาณ ด้านที่ ๓ คือสามารถสร้างและผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ และสุดท้ายด้านที่ ๔ เข้าถึงผ่าน Search Engine ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันจะเล็งเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทางการแพทย์ อีกทั้งเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลที่จะเติบโตเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต จะต้องเผชิญความท้าทายในการปรับตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อปัญญาประดิษฐ์

ทางสโมสรวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเล็งเห็นโอกาสและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและสามารถที่จะนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและมีความรอบรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล
2. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรอบรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป

สำหรับนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมเรียนรู้การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy “รู้ทัน รู้ใช้ ปลอดภัยจากไอที” ผ่านกิจกรรมเวิร์ค ช็อป
ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราขการแจ้งวัฒนะ
วิทยากรให้ความรู้ อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สจใจรายละเอียดตามด้านล่าง

วิทยากรหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy อาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากรหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy อาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Share:

Leave a reply