มหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อการพัฒนากำลังคนวัยทำงานในยุควิถีใหม่ ตามกรอบองค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
องค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ร่วมประชุมระดมความคิด เสนอแนะ และนำเสนอโมเดล “มหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อการพัฒนากำลังคนวัยทำงานในยุควิถีใหม่ ตามกรอบองค์กรสุขภาวะ”
และแนวทางการขยายผลสู่ครือข่ายภาคีทุกระดับ อาทิเช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) , กศน.(สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย), DEPA (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และศูนย์วิจัยฯ CCDKM ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,
เพื่อการพัฒนากำลังคนตามกรอบสุขภาวะร่วมกัน
องค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

องค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดาองค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

องค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดาองค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

องค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดาองค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

องค์กรสุขภาวะ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

Share:

Leave a reply